Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Trillingsschade

 

VREES VOOR EXTRA VERKEER (bron: AD 23 juli 2013)

Het openstellen van straten met pollers stuit de bewoners van de Prinsenstraat op verzet. Het openstellen van de pollers zorgt voor meer verkeer in de binnenstad met als gevolg meer schade aan de historische panden in de binnenstad.

Zie het artikel hier >


 

INVOERING LENGTEBEPERKING - VANAF 6 APRIL!

              

Vanaf dinsdag 6 april geldt er een lengtebeperking van 7,5 meter voor vrachtwagens en (touringcar)bussen die in de historische binnenstad binnen willen rijden! Dit geldt ook voor ons gebied! Bedrijven zijn door de gemeente aangeschreven en vanaf 6 april wordt dit ook door verkeerborden kenbaar gemaakt.

Dit betekent echter helaas niet dat al het grote vrachtverkeer kan worden geweerd. Bedrijven kunnen ontheffingen aanvragen. Daarbij geldt dan wel een nieuwe maximum snelheid van 15 km per uur!! Want het is vooral de combinatie van lengte/zwaarte van het voertuig met de vaak veel te hoge snelheid dat zorgt voor ernstige trillingen en schades aan onze huizen.De maximumsnelheid gaat ook gelden voor bijvoorbeeld de bussen (Arriva) en Netwerk!

Ook wij gaan de nieuwe regels onder de aandacht brengen!

Onder andere via raamposters, waarbij we met name inzoomen op de nieuwe maximumsnelheid van 15 km voor al het vrachtverkeer en bussen. Deze posters zullen vanaf 6 april o.a. zichtbaar zijn in Prinsenstraat, Bomkade en het Slikveld.

Daarnaast zijn de bedrijven waarvoor de nieuwe regels gaan gelden door het bestuur van onze vereniging aangeschreven met het dringende verzoek om medewerking te verlenen aan de maatregel en de bijbehorende spelregels in acht te nemen. Er is toegelicht (ook met fotomateriaal). waarom de maatregel is ingevoerd en wat de gevolgen zijn van de huidige (ongereguleerde) situatie, waarbij het zware verkeer (gecombineerd met te hoge snelheid) grote schade aan onze huizen berokkent. Verder zijn de bedrijven geïnformeerd over onze raamposteractie.

Melden klachten over zwaar verkeer (vrachtwagens en bussen) >

 

GEMEENTE WIJST ALLE BEZWAREN TEGEN LENGTEBEPERKING VRACHTVERKEER BINNENSTAD AF
Geslotenverklaring voor zwaar vrachtverkeer gaat per 1 april 2010 in

(bron: brief gericht aan Buurtvereniging Prinsenpoort - 14 januari 2010)

Bij besluit van 14 januari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders alle bezwaren tegen het verkeersbesluit om een lengtebeperking van 7,5 meter in te voeren voor vrachtwagens en (touringcar)bussen die in de historische binnenstad willen rijden, afgewezen.

Op het verkeersbesluit waren in totaal 5 bezwaarschriften van bedrijven en aantal maatschappelijke organisaties ontvangen. Het college acht het verkeersbesluit gerechtvaardigd om schade en trillingshinder aan (historische) panden in de binnenstad te voorkomen. De bezwaarmakers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het verkeersbesluit onaanvaardbare gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Bedrijven die de noodzaak daartoe kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een ontheffing van de lengtebeperking.


De bestuur van de Buurtvereniging Prinsenpoort is verheugd over deze uitkomst van de bezwarenprocedure. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de beperking van schade en overlast door zwaar vrachtverkeer. Het ontheffingenbeleid zal door de Buurtvereniging kritisch worden gevolgd evenals de handhaving van de verkeersmaatregel.

Zie B&W besluit bezwaren>

Zie voor meer foto's zwaar verkeer>

 

HOORZITTING VERKEERSBESLUIT LENGTEBEPERKING

(Verslag 22 december 2009)

Op 18 december is door de gemeente een hoorzitting gehouden naar aanleiding van bezwaarschriften op het verkeersbesluit met betrekking tot de lengtebeperking in de binnenstad voor vrachtwagens langer dan 7,5 meter. Hierbij waren namens de vereniging Martin Hogeboom en Louk Straver aanwezig.

Zie verslag hoorzitting >

Zie eerdere reactie bestuur d.d. 15 juni jl. >

VRACHTWAGENS LANGER DAN 7,5 METER HALF JANUARI UIT BINNENSTAD

(bron Gemeente Dordrecht - 23 september 2009)

Na inspraak heeft het college besloten vrachtwagens langer dan 7,5 meter vanaf half januari 2010 uit de binnenstad te weren. Bij het bepalen van deze maatregel is rekening gehouden met zowel belangen van ondernemers als van bewoners. Er is voor gekozen de maatregel pas in te voeren na de drukte van de feestdagen in december.

Met de lengtebeperking wordt de trillingshinder verminderd en kans op schade aan panden in de binnenstad voorkomen. De lengtebeperking gaat voor de hele binnenstad gelden. Uitgezonderd zijn het Statenplein en de Sarisgang, en straks het Achterom-Bagijnhof, waar voertuigen tot 13 meter mogen komen. Ook het gebied rond de Merwekade is een uitzondering vanwege de bereikbaarheid voor touringcars.

Vanaf half november start de communicatie over de invoering van de maatregel en mogelijkheden voor een ontheffing.

 

REACTIE BESTUUR OP VOORSTEL GEMEENTE INSTELLEN LENGTEBEPERKING VRACHTVERKEER IN BINNENSTAD

Recentelijk is namens het bestuur een schriftelijk reactie ingediend op het voorstel  van burgemeester en wethouders om een verbod in te stellen voor vrachtwagens met een lengte van meer dan 7,5 meter in de binnenstad. Naar het oordeel van het bestuur kan deze voorgenomen maatregel een bijdrage leveren aan het verminderen van de trillingsschade en –hinder in de Binnenstad, mits de regeling onder de juiste voorwaarden wordt ingevoerd en er voldoende waarborgen zijn dat het verbod door de politie en Stadstoezicht  ook daadwerkelijk zal worden gehandhaafd.
Zie reactie bestuur d.d. 15 juni jl. >

 

WAT ER AAN VOORAF GING

De Prinsenstraat betreft de (westelijke) stadsentree naar de historische Binnenstad van Dordrecht. 

Aan weerskanten van de straat  bevinden zich veel monumentale (heren)huizen die zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Door het vele verkeer en met name het zware vrachtverkeer (meer dan 250 vrachtwagens per dag) ondervinden deze panden dagelijks veel trillingen.

Deze trillingen laten zich ervaren als een ‘kleine aardbeving’ in huis. De afgelopen jaren is door verschillende bewoners als gevolg van deze trillingen schade aan hun panden geconstateerd. Sinds de renovatie van de straatbekleding  (hardstenen stoepen en afgezaagde kinderkoppen) eind 2003 lijkt deze situatie te zijn verergerd. Ook de toename en snelheid van het zware verkeer in de straat zijn factoren die hierbij een rol spelen. De problematiek van trillingsschade aan panden speelt ook in andere delen van de Binnenstad, zoals in de Wijnstraat en Grotekerksbuurt/Groenmarkt.

De Prinsenpoort heeft in navolging van het buurtcomité Wijnstraat-Noord aan de gemeente gevraagd om de trillingshinder nader te onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek is in december 2008 bekend geworden. De gemeente heeft geconcludeerd dat enkele bewoners in de Prinsenstraat enige trillingshinder ondervinden, maar uit het onderzoek niet is gebleken dat de schade gevolg kan zijn van trillingen vanwege het vrachtverkeer. Wel heeft de gemeente aangekondigd dat overwogen wordt om lengtebeperking voor het vrachtverkeer te gaan invoeren.

De Prinsenpoort vindt de uitkomsten van het trillingsonderzoek teleurstellend en twijfelt aan de door de gemeente gekozen uitgangspunten. Niettemin wacht de Vereniging de voorbereiding van het (verkeers)besluit tot invoering van een lengtebeperking voor vrachtverkeer met belangstelling af.


Gerelateerde documenten:

Trillingshinder-Prinsenstraat.pdf >

Zie ook artikel Algemeen Dagblad >

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion