Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht
 

Veiligheid

 

OM, POLITIE EN GEMEENTE ONDERTEKENEN 'VERKEERSVEILIGHEIDSARRANGEMENT'

(bron: Gemeente Dordrecht, 1 februari 2010)

Het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente praten met regelmaat over handhavingsacties voor gebieden waar 30 km/uur gereden mag worden. Over enkele wegen bleef discussie ontstaan, omdat de inrichting van die wegen niet voldoende paste bij het verblijfskarakter van die wegen.

De drie partijen hebben nu een convenant ondertekend waarin staat dat ze streven naar verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente Dordrecht door het ontwikkelen van een gestructureerde en intergrale werkwijze voor de organisatie en uitvoering de verkeershandhaving.

De gemeente en politie stellen jaarlijks de locaties vast waar maatregelen getroffen worden in de vorm van infrastructurele aanpassingen of handhavingsacties. In eerste instantie stuurt de politie erop dat wegen zelfhandhavend zijn. Dat houdt in dat de wegen door de inrichting er al voor zorgen dat er niet harder gereden kan worden dan de genoemde 30 km/per uur. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor bij de inrichting van de wegen naar maatwerk gezocht moet worden.

Voor enkele wegen zijn nu schetsen gemaakt die een duidelijke verbetering vormen ten opzichte van de huidige situatie. Deze schetsontwerpen bieden dan ook een goede basis om verdere afspraken te maken voor de handhaving.

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de verbetering van de weginrichting en het OM en de politie zeggen toe na herinrichting de mogelijkheden van handhaving weer gaan bekijken.

Burgemeester Bandell en wethouder Van den Oever waren nauw betrokken bij het tot stand komen van dit Verkeersveiligheidsarrangement.

De vereniging is verheugd over dit convenant, temeer omdat de gemeente aangeeft dat dit ook gaat gelden voor de Prinsenstraat. Op dit moment is echter nog onduidelijk welke maatregelen zullen worden genomen en wanneer. De vereniging heeft de gemeente hierover vragen gesteld.

Zie artikel Dordt Centraal 3 februari 2010 >

 

ALGEMEEN VERHAAL VERKEERSDRUK /-VEILIGHEID

De Prinsenstraat is de belangrijkste toegangsroute voor het auto- en vrachtverkeer van het westelijk deel van de Binnenstad van Dordrecht.

Even wat zaken op een rij:

Verkeersdruk

 • De Prinsenstraat is als 30 km zone de hoogste belaste straat in de historische Binnenstad van Dordrecht,
 • In 2005 bedroeg het aantal motorvoertuigen per etmaal circa 6400 ,waarvan meer dan 250 vrachtwagens gedurende een werkdag; de afgelopen jaren is naar onze waarneming de verkeersdruk verder toegenomen.
 • Belangrijker is dat de overlast van het verkeer veel sterker is geworden: in de straat staan meerdere keren per dag files doordat het vele autoverkeer niet kan doorstromen.
 • Het merendeel van de automobilisten en bus- en vrachtwagenbestuurders houdt zich niet aan de maximum snelheid van 30 km p/u. Dit is ook vastgesteld in een door de gemeente uitgevoerd onderzoek; in 2003 (na de herinrichting van de Prinsenstraat) lag het gemiddelde op 38 km.
 • Ondanks verzoeken daartoe weigert de politie tot controles over te gaan en de maximum snelheid te handhaven, zulks op gezag van hogere leiding en gesteund door de “Driehoek”. Justitie wil niet vervolgen en de baas van de politie (de burgemeester) wil met betrekking tot dit punt niet in overleg treden met zijn korpschef c.q. wijkagenten.
 • Na reconstructie van de straat in het najaar is door een andere bestrating (bakstenen zijn vervangen door de afgezaagde kinderkopjes) het geluid met 1,3 dBA toegenomen. Ook dit is uit onderzoek in opdracht gemeente naar voren gekomen.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is na de reconstructie afgenomen:

 • omdat de rabatstroken suggereren dat dit een specifieke fietsstrook is. In werkelijkheid kunnen personenauto’s elkaar niet passeren wanneer er aan één zijde van de straat een fietser gepasseerd moet worden. De automobilisten verkijken zich op de situatie en nemen hun voorrang, met alle gevaren van dien voor de fietsers.
 • tenminste 3 x daags en sowieso wanneer er transportverkeer in de straat is, een file ontstaat van het midden in de straat tot aan de Spuiboulevard. Fietsers en brommers nemen dan de stoep omdat er geen enkele ruimte is. Wederom met alle gevaren van dien, maar dan voor voetgangers en bewoners.
 • automobilisten juist harder in de straat zijn gaan rijden, omdat de lijnen vloeiender zijn geworden en dit bij de entree naar de Voorstraat/Leuvebrug tot zeer gevaarlijke situaties leidt.
 • de oversteekbaarheid van de straat is afgenomen. Het is onveiliger geworden. Meerdere keren zijn hardstenen palen door vrachtwagens kapot gereden. In het overgangsgebied Prinsenstraat-Voorstraat zijn de meeste hardstenen palen gesneuveld. Op cruciale plekken ter bescherming van de voetgangers zijn deze palen nadien niet meer teruggeplaatst.  Daardoor gebruiken vrachtwagens ook de stoepen om  andere vrachtwagens te kunnen passeren of om hun wagen in de straat stil te zetten. Dit leidt tot zeer onveilige situaties voor voetgangers en bewoners.
 • er gaat veel meer zwaar verkeer door de straat. Er is relatief veel verzorgingsverkeer door vrachtwagens in het westelijke havengebied. Dit komt onder andere door de aanwezigheid van de scheeps(af)bouwbedrijven, de bunkerstations  en vele horecazaken en leveranciers van bedrijven uit de dienstensector.

Wat moet er gebeuren?

De Vereniging Prinsenpoort blijft aandacht bij de gemeentebestuur, politieke partijen en andere (overheids)instanties vragen voor de verkeersdruk en de ernstig verkeersonveilige situatie in de straat en is van mening dat er snel wat moet gebeuren, waaronder:

 

 • een herbezinning op de uitgangspunten van het VCP. Zijn er geen alternatieve ontsluitingsroutes voor bepaalde categorieën van (zwaar) verkeer?
 •  aanvullende inrichtingsmaatregelen in de Prinsenstraat om de snelheid naar beneden te brengen
 • actieve uitplaatsing van een aantal scheeps(bouw)bedrijven uit het Westelijk Havengebied
 • ontwikkeling van een distributieconcept waarbij zware vrachtwagens hun goederen elders aan de rand van de Binnenstad kunnen afleveren en vanaf daar kleine, relatief lichte of special geveerde vrachtwagens van en naar de Binnenstad gaan rijden die deze goederen bij de betreffende bedrijven of eindgebruiker kunnen bezorgen. Deze zogenaamde Binnenstadservice is al met succes ingevoerd in Den Bosch en Nijmegen en kan ook in Dordrecht worden geïntroduceerd!


Meer weten?

Download het hele artikel als PDF >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als fietser moet je constant waakzaam zijn!

straat

De stoep lijkt veiliger, of niet...

straat

Vrachtwagens passeren elkaar over

de stoep

 
 
BEWONERSVERENINGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion