Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Historie van de Prinsenpoort

 • De Prinsenpoort is opgericht naar aanleiding van de plannen van het vorige College van BenW met betrekking tot het Verkeerscirculatieplan (VCP). Dat was in 2000.

 • In de oorspronkelijk plannen van dit College zou de verkeerstroom in de Prinsenstraat toenemen tot 14.000 motorvoertuigen per etmaal.

 • De bewoners waren van mening dat deze plannen erg slecht voor de straat en de buurt zouden uitpakken vanwege de gezondheid en veiligheid van de bewoners en bezoekers van deze historische entree van de Binnenstad en de te verwachten schade aan vele (rijks)monumenten in de straat.

 • Het buurtcomité is vervolgens een intensieve dialoog gestart met het College van BenW en in het bijzonder met verantwoordelijk wethouder Verkeer, dhr Sas.

 • De Prinsenpoort heeft vervolgens een alternatief concept voor een aantrekkelijke Binnenstad ontwikkeld met voorstellen voor andere ontsluitingroutes.

 • Vervolgens heeft de Prinsenpoort contact gezocht met andere betrokken straten en buurtcomités om het draagvlak voor deze plannen te vergroten. Daartoe is destijds het zogeheten ‘Leprozenoverleg’ opgericht. Een vertegenwoordiging van maar liefst 12 buurtcomités en/of straten in de Binnenstad. De uitkomst van dit overleg was dat al deze buurtcomités steun gaven aan deze alternatieve plannen.

 • De alternatieve voorstellen van de Prinsenpoort hebben ertoe geleid dat het College van BenW ervoor gekozen heeft om met een gewijzigd voorstel voor het Verkeerscirculatieplan te komen.

 • Ook dit collegevoorstel was voor de Prinsenpoort niet vergaand genoeg. Na veel politieke druk vooral vanuit de coalitiepartijen is er gekozen voor een compromis. Het instrument pollers dat tot een verkeersluwe binnenstad zou moeten gaan leiden is uitgedraaid op een politiek akkoord in plaats van dat op verkeerstechnische gronden een afweging is gemaakt.

 • Een aantal belanghebbenden heeft de betreffende verkeersbesluiten bij de rechter aangevochten, echter tevergeefs.

 • In najaar 2003 heeft de herinrichting van de Prinsenstraat plaatsgevonden.

Waar staan we anno eind 2008 met het VCP ?

 • Na de inwerkingtreding van het verkeerscirculatieplan is onder aanhoudende druk vanuit met name horeca en detailhandel aan de uitgangspunten van het VCP gemorreld.

 • Kort na de introductie zijn onmiddellijke een aantal wijzigingen en versoepelingen in de VCP aangebracht.

 • De evaluatie van het parkeerbeleid heeft geleid tot de grootschalige introductie van gemengd parkeren in de Historische Binnenstad. Hierdoor kwamen honderden parkeerplekken in het Westelijk Havengebied beschikbaar voor bezoekers aan de Binnenstad.

 • De evaluatie van het VCP uit 2005/2006 heeft geleid tot oprekken van venstertijden en afnemende controle op het openstellen van pollers. Het verplaatsen van de poller op het Vlak naar de Grote Markt. Hierdoor is de Kuipershaven en aangrenzende straten bij het Westelijk Havengebied getrokken.

 • Anders dan was afgesproken zijn vanaf 2006 (laatste telling zonder dat cijfers bekend zijn gemaakt) de tot dan toe uitgevoerde verkeerstellingen in de eerste weken van september zonder opgaaf van redenen niet meer uitgevoerd.

 • Het meest recente initiatief van dit College is om alle bewoners in de Binnenstad de mogelijkheid te geven een pasje aan te vragen waardoor de ‘harde’ knip tussen het Westelijk en Oostelijk deel van de Binnenstad voor de bewoners een ‘zachte’ wordt. Gevolg zal zijn dat bewoners in Oostelijk deel van de Binnenstad gebruik zullen gaan maken van de Westelijke ontsluitingsroute (en dus door de Prinsenstraat zullen rijden). De behoefte aan de omgekeerde route, dus vanaf het Westelijk Havengebied naar het Oostelijk deel van de Binnenstad is veel minder groot, zoals uit eerder onderzoek van de gemeente is gebleken. Per saldo dus weer meer verkeer voor de Prinsenstraat.

  Bezwaren tegen de invoering van de pasjesregeling

  Na alle eerdere versoepelingen op het VCP en de (fundamentele) wijziging van het parkeerbeleid in de Binnenstad wordt met deze pasjesregeling opnieuw een sluis voor het doorgaande verkeer opengezet, zonder dat duidelijk is wat hiervan het verkeerskundig effect is.

  Wij vrezen dat door deze maatregel de verkeersdruk in de Prinsenstraat verder zal toenemen, omdat uit eerder onderzoek van de gemeente is gebleken dat er meer bewoners in het oostelijk deel van de Binnenstad gebruik willen maken van de westelijke ontsluitingsroute door de Prinsenstraat dan andersom.

  Uit een oogpunt van behoorlijk bestuur zijn wij van mening dat ook de belangen van de bewoners van de Binnenstad in het westelijk deel, en in het bijzonder die van Nieuwe Haven en Prinsenstraat en omgeving, bij de gemaakte afweging hadden moeten worden betrokken.

  Deze nieuwe maatregel had in ieder geval beperkter moeten worden ingestoken door het aanwijzen van een kleiner gebied waarvan de bewoners voor ontheffing in aanmerking komen (bijv.  uitsluitend het gebied Wolwevershaven /Kuipershaven/Wijnstraat).

Wat betekent dit alles voor de bewoners van de Prinsenstraat en omgeving?

 

Meer weten?

 

Download het hele verhaal in PDF hier> 
 
BEWONERSVERENINGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion